Foto: Marieke Balk

Allemastate Not open to the public

Frisian farmstead, its front section is the remains of a medieval hall house (15th century)

Het gebouw staat op een hoog gelegen terrein dat omgracht is geweest. De naam verwijst naar de vermoedelijke stichter, Redmer Allema, die voor het eerst in 1495 werd genoemd. Zijn nazaten, lokale bestuurders, bezaten de state tot in het begin van de zeventiende eeuw. In 1664 wordt de edele state Alma op de kaart van C. Schotanus vermeld. In 1698 geeft B. Schotanus echter Allema als boerderij weer. Dit lijkt tegenstrijdig maar is verklaarbaar door de volgende feiten.

De 75 centimeter dikke muren van de onderkelderde state wijzen op een oude zaalstins van omstreeks 1500. Hiervan zijn in de markante noordmuur de sporen van een oude toegang en vensters nog zichtbaar. De aanwezigheid hiervan wijst erop dat de oude zaalstins later zijn verdedigbare functie verloor en bewoonbaar werd gemaakt. Er werden nieuwe west- en oostmuren opgetrokken van de kloostermoppen van de afbraak. De aanwezige doorgang in de zuidmuur in de kelder heeft zijn functie verloren nadat de landbouwschuur in de 18e eeuw achter de state werd aangebouwd. Later zijn er nog verbouwingen geweest waarbij de muren van de state verlaagd werden. De vrijgekomen kloostermoppen werden in de melkkelder verwerkt.

In 2007 is ten westen van de huidige, de oude westmuur opgegraven. Bodemvondsten maken een datering tussen 1570 en 1650 mogelijk. Met zijn kloeke muren is Allemastate één van de boeiendste exemplaren van een oude stins/state.


Afbeeldingen