Foto: Peter Nieuwenhuijsen

Grovestins Not open to the public

Dwelling known as The Doctor's Home, the reduced remains of a 17th-century manor house on site of older house.

De oudste vermelding van de Grovestins te Koudum dateert uit de tweede helft van de 15e eeuw. Stellingwerf heeft in 1723 een state getekend die zich vermoedelijk in de 17e eeuw ontwikkeld had uit deze stins. Er stonden twee states in Koudum (de andere Galamastins genaamd) en er bestaat verwarring over welke nu precies de Grovestins is. In elk geval zijn in het gebouw aan de Bovenweg (doktershuis genoemd, hoewel de huidige artsenpraktijk elders is) resten van de 17e-eeuwse state te vinden. Het in deze eeuw gerestaureerde 'doktershuis', dat een bouwlaag minder telt dan zijn voorganger, draagt heden ten dage de naam Grovestins. (pn)

In de Leeuwarder Courant van 13 december 1864 wordt de veiling aangekondigd van de buitenplaats Grovestins, met onder meer: "kapitale heerenhuzinge met 7 behangen kamers, onderscheidene slaap- en logeerkamers en ruime zolders, koetshuis, paardenstal, schuur enz. Moes- en wandeltuinen, hoven en lanen"

De grietman Jacob van der Waeyen heeft het huis bewoond ten tijde van de tekeningen van Stellingwerf (1723).


Afbeeldingen